Pages

Wednesday, December 1, 2010

SEJARAH TG 5 - BAB 1

MODUL SEJARAH TINGKATAN LIMA

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

A Imperialisme Barat di Asia Tenggara

► Apakah yang dimaksudkan Imperialisme Barat?

1. Dasar sesebuah Negara meluaskan pengaruh dan wilauahnya dengan menjajah Negara

Lain.

2. Imperialisme Barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke 16.

3. Kegiatan ini didorong oleh hasrat mereka untuk menguasai politik, ekonomi dan social

Kawasan ini.

► Senaraikan Negara Imperialis Barat dan Negara Asia Tenggara yang dijajah.

Imperialis Barat Negara yang dijajah

Potugis Melaka dan Timor-timur

Sepanyol Filipina

Belanda Indonesia

Britain Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei, Burma

Peranchis Indochina

Amerika Syarikat Filipina

► Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi imperialisme Barat di Asia Tenggara.

1. Kedudukan yang strategic kerana terletak di antara China dan India menarik minat

Imperialisme Barat

2. Tanahnya yang subur sesuai untuk pelbagai jenis tanaman seperti tebu, kopi, kelapa, getah,

Kelapa sawit dan tembakau

3. Kawasan ini kaya dengan bahan mentah seperti rempah, bijih timah, kayu jati dan petroleum

4. Kepesatan sector perindustrian membolehkan pengeluaranpelbagai hasil perkilangan

besar-besaran dan memerlukan bahan mentah secara konsisten

5. Memerlukan kawasan pasaran baru untuk memasarkan hasil pengeluaran kilang.

6. Penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang banyak dan mempercepatkan

Perjalanan antara Barat dengan timur serta menjimatkan kos pengangkutan

7. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 pula telah memendekkan jarak perjalanan,

Selamat dan menjimatkan kos di antara Barat dan Timur

8. Penciptaan telegraf dapat menghubungkan antara Barat dengan Timur memberikan arahan

Kepada pegawai-pegawai di tanah jajahan dan wakil perniagaan dengan lebih cepat dan

Berkesan

9. Persaingan antara kuasa Barat menyebabkan Negara-negara di Asia Tenggara menjadi

Mangsa imperialisme kerana keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaa

10. Slogan beban orang putih sering digunakan oleh kuasa British dan Belanda dalam

Imperialisme mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun.

11. Merasakan bertanggungjawab untuk memimpin orang timur kearah kehidupan yang lebih

Sejahtera

12. Peranchis dengan slogan tugas menyebarkan tamadun di Timur melalui mubalgh kristian

Menyebarkan nagama kristian kepada penduduk tanah jajahan.

► Terangkan sebab-sebab keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat imperialisme Barat.

1. Kedudukan yang strategic kerana erletak di antara China dan India menarik minat

imperialisme Barat.

2. Tanahnya yang subur sesuai untuk pelbagai jenis tanaman seperti tebu, kopi, kelapa, getah,

Kelapa sawit, dan tembakau.

3. Kawasan ini kaya dengan bahan mentah seperti rempah, bijih timah, kayu jati dan petroleum

4. Penduduk yang ramai dengan pasaran yang luas.

Apakah perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh imperialisme Barat di Asia Tenggara

1. Memperkenalkan sistem birokrasi barat menggantikan pemerintahan beraja

2. Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan

3. Pelaksanaan pentadbiran melalui biro atau jabatan untuk melicinkan pentadbiran

4. Pelantikan gabenor general sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan

5. Pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro mengawasi pegawai diperingkat bawah

6. Pengenalan undang-undang Barat

7. Pemerintahan tempatan dipaksa menerima penasihat dan pentadbir Barat

8. Penubuhan jabatan kerajaan seperti Jabatan Kesihatan Jabatan Pertanian dan Jabatan

Pelajaran

Apakah yang dimaksudkan Encomienda

1. Sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Sepanyol diketuai oleh Encomiendero

2. Tugas encomindero menjaga keamanan, mengutip cukai dan mengkristiankan penduduk

Barangay

Mengapakah rakyat Filipina menentang sistem Encomienda

1. Mengenakan cukai yang tinggi

2. Menjalankan kerahan tenaga

3. Memaksa penduduk bekerja di ladang-ladang

Terangkan perubahan pentadbiran Filipina semasa penjajahan Sepanyol

1. Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat dengan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah

2. Ketua Datuk Bandar mentadbir wilayah

3. Gabenor kecil bertindak mentadbir Bandar

4. Pentadbiran pada peringkat tempatan dilaksanakan di bawah sistem Encominda yang

Diketuai oleh Encomindero

5. Penyatuan barangay dikenali encomienda telah menyebabkan kemerosotan terhadap

Sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu

Apakah perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia

1. Memperkenalkan pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral menggantikan

Pemerintahan beraja

2. Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai

Belanda menggantikan pembesar daerah atau bupati

3. Penubuhan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian

4. Penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa

Perundangan

5. Penubuhan Volksraad iaitu Majlis Rakyat yang dianggap sebagai satu langkah ke arah

Kemerdekaan atas desakan Sarekat Islam

Nyatakan sistem penjajahan di Burma sebelum kedatangan British

1. Sebelum kedatangan British, Burma telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja di

Di bawah dinasti Konbaung

2. Raja sebagai ketua pemerintah dan penaung kepda sami Buddha

3. Terdapat Hluttaw atau Majlis diraja

4. Di peringkat pusat terdapat pegawai tinggi kerajaan yang membantu raja

5. Di peringkat Bandar terdapat myothugyi atau ketua Bandar mengetuai pentadbiran

6. Pegawai diraja atau Ahmudan terdiri daripada pegawai khas raja

7. Athi atau pembesar-pembesar tradisional mengetuai pentadbiran daerah

Jelaskan perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh British semasa penjajahan di

Burma

1. Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi di Burma menghapuskan sistem

Beraja Dinasti Konbaung dan jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat

2. Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889

Telah melenyapkan terus sistem pentadbiran tradisional

3. Pentadbiran daerah diambil oleh Myo-ok (pegawai bandaran)

4. Sistem undang-undang Barat diperkenalkan dengan penubuhan Majlis Perundangan

5. Menubuhkan beberapa jabatan seperti jabatan perhutanan, kesihatan dan pelajaran

Terangkan sistem pentadbiran tradisional di Indochina sebelum penjajahan Peranchis

1. Negeri-negeri di IndoChina ditadbir oleh sebuah kerajaan pusat berkuasa mutlak yang

Memberikan kuasan penuh kepada pembesar tempatan

2. Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin adalah pengaruh Tanah Besar China

3. Golongan ini dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan China

Jelaskan perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Peranchis di Indochina

1. Pernchis membentuk sebuah kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise

Terdiri daripada Vietnam, Kemboja dan Laos

2. Pentadbiran di Indochina di ketuai oleh seorang Gabenor Jeneral yang bertanggung

Jawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris

3. Leftenan Gabenor mengetuai pemerintah wilayah jajahan atau naungan diikuti Residen

Jeneral dan Residen Wilayah

4. Semua rang undang-undang di Indochina diluluskan oleh Parlimen Peranchis

5. Pentadbiran kerajaan tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat tetapi perlu mem-

Bayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga

Jelaskan perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh penjajah British di Tanah Melayu

1. Penaklukan portugis terhadap Melaka telah meruntuhkan institusi raja dan pentadbiran

Diketuai oleh kapten

2. Semasa pemerintahan Belanda, instisusi raja ini terus terhapus

3. Pemerintahan British, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura telah digabungkan menjadi

Negeri-negeri Selat

4. Gebenor merupakan pemerintah tertinggi negeri-negeri selat dan dibantuoleh residen

Kaunselor bagi ketiga-tiga negeri tersebut

5. Di Negeri-negeri Melayu Bersekutu iaitu Perak, Selangor, Pahang dan N. Sembilan,

British telah memperkanalkan sistem residen

6. Di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, Kedah Kelantan, Terengganu, Perlis dan

Johor British memperkenalkan sistem penasihat

7. Residen dan penasihat British ini diletakkan di bawah Ganenor negeri-negeri Selat

8. Tugas utama residen dan penasihat British adalah untuk menasihati sultan dalam semua

Perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu

9. British telah memperkenalkan sistem kehakiman Barat

10. Melaksanakan sistem pemungutan cukai tanah dan hasil hutan

11. Pentadbiran negeri dibahagikan kepada beberapa daerah

12. Penubuhan Balai Polis untuk mengawal keselamatan

13. Peranan raja dan pembesar Melayu terjejas hanya berkuasa dalam agama dan adat

Istiadat

14. Pentadbiran pada peringkat kampong oleh penghulu dikekalkan

Jelaskan pentadbiran Thai di bawah pemerintahan Raja Mongkut dan raja Chulalongkorn

1. Birokrasi Barat telah diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn

2. Raja Mongkut telah melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai Jabatan

Di samping melatih pegawai-pegawai tempatan

3. Penasihat kewangan dan pelabuhan serta polis dibawa dari Britain, penasihat kastam dan

Ketenteraan pula masing-masing dari Amerika Syarikat dan Peranchis

4. Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat

Tertinggi dan Kebinat Menteri

5. Juruaudit dari Britain telah dilantik untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara

6. Pada tahun 1932, sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Barat telah diperkenal-

Kan bagi menggantikan sistem raja berkuasa mutlak

Huraikan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran tradisional di

Asia tenggara

1. Sistem pemerintahan beraja terhapus seperti yang berlaku di Indonesia dan Burma diganti

Dengan Gabenor Jeneral

2. Di Tanah Melayu walaupun sistem pemerintahan beraja dikekalkan tetapi peranan raja

Hanya berkuasa dalam bidang agama dan adapt istiadat

3. Daerah dan wilayah disatukan dan letakkan dibawah pentadbiran pusat yang diketuai oleh

Gabenor Jeneral atau Pesuruhjaya Tinggi

4. Peranan pembesar daerah yang mengetuai pentadbiran daerah terhapus dan digantikan

dengan Pegawai Barat

5. Walaupun jawatan Penghulu dan pembesar tempatan dikekalkan tetapi tugas mereka

Sentiasa diawasi oleh pegawai Barat

6. Tugas pembesar diperingkat pusat digantikan dengan biro atau jabatan yang diketuai oleh

Pegawai barat

7. Sistem perundangan tradisional terhapus dan digantikan dengan sistem perundangan barat

Dengan mewujudkan badan kehakiman dan mahkamah

8. Raja dan pembesar yang bertindak mengutip cukai diambil alih oleh pihak Barat dengan

Memperkenalkan pelbagai jenis cukai dan peraturan tanah yang ketat

9. Menubuhkan balai polis untuk mengawal keselamatan menggantikan tugas pembesar

Daerah

10. Menghapuskan sistem orang suruhan yang dimiliki oleh raja dan pembesar tradisional

11. Birokrasi Barat yang mengambil alih peranan raja dan pembesar membawa kepada

Tercetusnya gerakan nasioalisme di Asia tenggara

Apakah yang dimaksudkan nasionalisme.

1. Perasaan cinta akan bangsa dan Negara yang membawa kepada gerakan membebaskan

Tanahair daripada dijajah.

2. Melibatkan pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan budaya asing.

Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara

Pada awal abad ke – 20.

1. Dasar penjajahan barat menimbulkan rasa tidak puashati rakyat kerana:

1.1 Sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan tidak memberikan peluang kepada

rakyat tempatan dalam system pentadbiran moden.

2.2 Rakyat tempatan terus kekal dalam ekonomi tradisional yang serba kekurangan.

2.3 Dasar penindasan penduduk pribumi dalam ekonomi penjajah seperti sistem

Tanaman paksa di Indonesia dan Sistem Polo di Filipina.

2.4 Mewujudkan sistem kelas golongan elit dengan golongan rakyat yang

Mewujudkan jurang social dikalangan rakyat tempatan.

2.5 Dasar keterbukaan penjajah terhadap kemasukan imigran yang menguasai

ekonomi tempatan.

2. Pengaruh agama berjaya menyatukan raktyat tempatan untuk menghadapi penindasan

dan pengaruh kebudayaan Barat serta agama Kristian.

Gerakan Islah di Indonesia dan di Tanah Melayu serta penubuhan Persatuan Belia

Buddha ( 1906 ) di Burma.

Gerakan Islah yang memperjuangkan Pan Islamisme, iaitu penyatuan dunia Islam

Menentang penjajahan Barat.

Agama Kristian yang diperkenalkan oleh Sepanyol telah menyatupadukan penduduk

pribumi untuk menentang Sepanyol yang menganggap penganut Kristian tempatan

dianggap kelas dua.

3. Karya kesusasteraan berjaya menyampai mesej kesengsaraan dan kekecewaan

Terhadap penindasan penjajah yang membangkitkan kesedaran bangsa dan kecintaan terhadap tanah air.

Di Filipina, novel Noli Me Tangere karya Jose Rizal telah mencetuskan gerakan nasionalisme dan menjadi inspirasi terhadap gerakan nasionalisme dirantau Asia Tenggara.

Di Indonesia,cerpen Kerikil-kerikil Tajam Ke Makam Bonda karya Chairil Anuar begitu berpengaruh.

Di Tanah Melayu novel Puteri Gunung Tahan karya Pak Sako berjaya membangkitkan semangat nasionalisme.

4. Mengamalkan sikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan mengutamakan

sekolah menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa pengantar.

5. Penjajah hanya memberikan pendidikan pada peringkat rendah kepada rakyat dan

Pendidikan Barat terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar.

Indonesia,anak golongan priyayi diberikan pendidikan yang tersendiri dan diasingkan

Daripada anak orang kebanyakan bertujuan untuk memecahkan perpaduan rakyat

Tempatan.

Di Burma, pendidikan secular dan pendidikan mubaligh yang diperkenalkan telah menjadi

Ancaman terhadap sekolah Buddha.

DI Tanah Melayupula, lepasan sekolah vernacular sukar mendapat pekerjaan berbanding

lepasan sekolah Inggeris.

6 Kemunculan golongan intelektual yang berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat dan

di Asia Barat telah didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam telah menyedarkan

mereka untuk memimpin gerakan nasionalisme setelah kembali ke tanah air.

7. Pengaruh Media Massa seperti akhbar dan majalah menyebarkan idea-idea nasionalis

dan menanam perasaan antipenjajah kepada rakyat jelata.Contohnya:

Di Vietnam, Tribute Indigene dan Cloche Felee merupakan akhbar yang berpengaruh.

Di Tanah Melayu, al Ikhwan, Saudara, Warta Malaya dan Majlis.

8. Perkembangan dalam system pengangkutan jalan keretapi dan jalan raya memudahkan

Rakyat dan para pemimpin bertemu dan membincangkan idea-idea nasionalisme.

9. Kewujudan perkhidmatan telefon dan telegraf memudahkan hubungan dikalangan

nasionalis.

10. Pengaruh luar mencetuskan nasionalisme dengan kejayaan Jepun menewaskan China

Pada tahun 1895 dan Rusia pada tahun 1905 memberi keyakinan akan keupayaan

Sebuah Negara kecil mengalahkan Negara besar.

11. Perjuangan Mahatma Gandhi di India menentang British dengan mengadakan mogok

Lapar telah memberikan inspirasi kepada nasionalis.

Bagaimanakah pendedahan kepada dunia luar mempengaruhi kebangkitan gerakan

Nasionalisme di Asia Tenggara.

1. Kejayaan Jepun mengalahkan China pada tahun 1895.

2. Kejayaan Jepun mengalahkan Rusia pada tahun 1905.

3. Berlaku revolusi di China pada tahun 1911.

4. Berlaku Revolusi Rusia pada tahun 1917.

5. Perkembangan dalam system pendidikan menyebabkan penduduk mendapat idea baru

Seperti sosiolisme,liberalisme dan demokrasi.

6. Golongan pelajar islam melanjutkan pelajaran di Asia Barat didedahkan pengaruh

Pembaharuan oleh Muhammad Abduh menentang penjajahan Barat.

7. Penentangan Mahatma Gandhi dengan mengadakan mogok lapar menentang penjajah

British.

8. Pengaruh media massa, seperti radio, telegraf akhbar dan majalah menyebabkan idea- idea

Dari luar menjadi alat berkesan kepada nasionalis.

9. Kejayaan Jepun menjadi kuasa yang kuat di Timur dengan meniru teknologi Barat

mempengaruhi gerakan menentang penjajah.

10. Perkembangan pengaruh nasionalisme di Turki memberi inspirasi menentang penjajah.

Terangkan cirri- ciri pergerakan nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara.

1. Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat.

2. Mengutamakan pendidikan bangsa.

3. Tidak meminta kemerdekaan dengan segera.

4. Penentangan lebih bersifat individu atau kumpulan yang tidak beroganisasi.

5. Menggunakan isu-isu kebudayaan,agama dan hak peribumi sebagai mencetuskan gerakan

nasionalisme.

6. Gerakan dipimpin oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat.

7. Para pemimpin nasionalis menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik.

8. Menuntut hak-hak mereka dikembalikan dan taraf hidup mereka dibaiki.

Jelaskan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

1. Gerakan nasionalisme yang lebih radikal melakukan penentangan secara revolusi.

2. Beroganisasi melalui penubuhan pertubuhan politik dianggotai oleh rakyat.

3. Dipimpin oleh golongan yang berpendidikan barat serta berpengetahuan luas dalam bidang

kebudayaan.

4. Matlamat untuk menuntut kemerdekaan.

5. Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat.

Senaraikan tokoh dan pertubuhan politik yang dipimpin menentang penjajahan

di Asia Tenggara.

Tokoh Pertubuhan

Andres Bonifacio Katipunan

Soekarno Parti Nasionalis Indonesia

Nguyen Thai Hoc Parti Viet Nam Quoc Dang Dang

Ho Chi Minh Parti komunis Vietnam

Aung San/ Kyaw Nein/ U Nu Parti Dobama Asiayone

Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina.

1. Mendahului Negara lain di Asia Tenggara gerakan nasionalisme merupakan gerakan dakyah

Yang dipimpin oleh Jose Rizal.

2. Menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol.

3. Menuntut bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti yang diperolehi bangsa Sepanyol.

4. Mendesak bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara.

5. Setelah gagal Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892 dengan tujuan

Mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial.

6. Kerajaan Sepanyol berasa terancam lantas Jose Rizal ditangkap dan dibuang negeri ke

Dapitan di Mindanao.

7. Beliau dikenakan hukuman bunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan.

8. Gerakan nasionalisme yang lebih radikal pada tahap kedua dengan penubuhan Katipunan

Oleh Andres Bonifacio

9. Penentangan secara radikal dengan matlamat perjuangannya adalah untuk menyatukan

bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan melalui revolusi.

10. Menggunakan media cetak akhbar Kalayan untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada

rakyat.

11. Pada tahun 1896, Katipunan melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan

pemerintahan Sepanyol tetapi gagal.

12. Katipunan semakin lemah selepas Bonifacio dihukum mati oleh pihak Sepanyol dan pada

tahun 1897 Emilio Aguinaldo memimpin pertubuhan tersebut.

13. Aguinaldo telah mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir

Sepanyol pada tahun 1898.

14. Penyingkiran Sepanyol itu telah memulakan penguasaan Amerika Syarikat terhadap Filipina.

15. Aguinaldo ditangkap setelah melancarkan revolusi ekoran keengganan Amerika

mengesahkan Pengisytiharan kemerdekaan Filipina pada tahun 1899.

16. Kerajaan Amerika terpaksa membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana.

17. Sergio Osmena telah dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan apabila partinya,iaitu Parti

Nasional memenangi pilihan raya pada tahun 1907.

18. Pada tahun 1930-an nasionalis Filipina kembali menuntut kemerdekaan melalui

perlembagaan pimpinan di Amerika Syarikat bertukar kepada yang lebih liberal.

Huraikan perkembangan pergerakan nasionalisme di Indonesia.

1. Tahap pertama memberikan sepenuh tunpuan terhadap isu-isu pendidikan kerana dapat

mengubah nasib rakyat Indonesia.

2. Raden Adjeng Kartini berusaha memajukan pendidikan untuk kaum wanita melalui karyanya

habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan seorang Puteri Jawa telah mendedahkan

kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan oleh kerajaan Belanda.

3. Perjuangannya memberikan inspirasi kepada pejuang-pejuang selepasnya untuk

menubuhkan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah.

4. Matlamat pertubuhan untuk menyebarkan Islam yang sebenar dan menghindari ancaman

sekularisme Barat serta agama Kristian dengan membina sekolah,klinik dan masjid.

5. Tahap kedua gerakan nasionalisme memperlihatkan perjuangan parti-parti politik radikal

seperti Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia dan Parti Nasional Indonesia.

6. PNI di bawah pimpinan Soekarno begitu popular kerana perjuangannya dapat

mempengaruhi rakyat Indonesia untuk membebaskan Indonesia secara revolusi.

7. Belanda telah bertindak balas dengan menangkap pemimpin- pemimpin yang radikal

termasuk Soekarno dipenjara dan buang negeri ke Flores.

8. Parti Nasionalis Indonesia diharamkan oleh Belanda.

9. Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada 1945 tetapi kemerdekaan tercapai

pada 1949 dan beliau menjadi Presiden pertama.

Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di IndoChina.

1. Gerakan awal di IndoChina tertumpu di Vietnam dipelopuri oleh golongan bangsawan dan

Mandarin memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja.

2. Golongan menengah berpendidikan Barat memperjuangkan pendidikan Barat di kalangan

rakyat dipimpin oleh Phan Boi Chau memimpin satu gerakan revolusi tetapi gagal.

3. Menubuhkan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) dan melancarkan beberapa pemberontakan

di Tongkin serta melancarkan gerakan dakyah di Vietnam.

4. Phan Boi Chau dipenjarakan dan VNQPH diharamkan oleh Perancis.

5. Gerakan nasionalisme pada tahap ini memperlihatkan perjuangan secara radikal oleh Viet

Nam Quac Dang Dang (VNQDD) dan Parti Komunis Vietnam (PKV)

6. Perancis bertindakbalas dengan menangkap pemimpin-pemimpin VNQDD termasuklah

menghukum bunuh Nguyen Thai Hoc dan Ho Chi Minh pemimpin PKV terpaksa melarikan diri

ke Hong Kong.

7. Sikap keras Perancis ini menyebabkan gerakan nasionalisme kembali bercorak sederhana di

bawah pimpinan Maharaja Bao Dai dan baginda dilarang melibatkan diri dalam gerakan

nasionalisme.

8. Semasa pendudukan Jepun tamat Ho Chi Minh mengisytiharkan kemerdekaan Vietnam dan

menjadi Presiden Vietnam Utara yang pertama.

Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme di Burma.

1. Tahap pertama di Burma memperlihatkan perjuangan golongan sami Buddha dan golongan

elit berpendidikan Barat.

2. Menubuhkan Persatuan Belia Buddha bertujuan untuk mengekalkan tradisi Buddha dan

memajukan pendidikan dikalangan rakyat Burma.

3. Menggunakan isu kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.

4. Pada tahun 1916 persatuan ini dipimpin oleh nasionalis yang lebih radikal seperti U Ba Pe

kemudiannya menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan-kesatuan Burma.

5. Tahap kedua di Burma muncul apabila Laporan Montagu Chelsford menyatakan bahawa

Burma masih belum bersedia untuk memerintah sendiri.

6. Pada tahap ini tercetus Revolusi Pelajar yang menuntut penubuhan sebuah universiti untuk

mereka.

7. Golongan sami Buddha melalui Majlis Am Sangha Sametggi telah mencetuskan

Pemberontakan Saya San diketui oleh Saya San,iaitu bekas pongyi dan pemimpin

di Tharawaddy tetapi gagal.

8. Kemudian muncul pula liga antipemisahan yang menganggap pemisahan dengan India hanya

akan melewatkan kemerdekaan.

9. Pengenalan Perlembagaan Burma 1935 memberikan peluang kearah berkerajaan sendiri dan

muncul Golongan Thakin siswazah universiti menubuhkan Perti Dobama Asiayone untuk

menuntut kemerdekaan.

10. Para pemimpinnya terdiri daripada Aung san, Kyaw Nein dan U Nu yang menggelarkan diri

mereka sebagai “ Tuan”.

11. Dr Ba Maw yang memenangi pilihanraya pada tahun 1937 telah dilantik menjadi Perdana

Menteri yang Pertama.

12. Aung San mengetuai rombongan kemerdekaan ke Britain dan menubuhkan kerajaan Baru di

Burma yang merdeka pada tahun 1948.

Walaupun Negara Thailand tidak pernah dijajah oleh imperialis Barat tetapi gerakan

nasionalisme turut berlaku. Jelaskan.

1. Tahap pertama merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat

diraja dan penentangan terhadap raja berkuasa mutlak.

2. Dicetuskan oleh golongan intelek Thailand yang mendapat pendidikan Barat yang terdedah

dengan fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berpelembagaan.

3. Rakyat tidak berpuashati dengan kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros Raja

Vajiravudh.

4. Parti Rakyat ditubuhkan pada tahun 1932 oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall

Phibul Songram.

5. Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932 tanpa pertumpahan darah

yang menamatkan system raja berkuasa mutlak.

6. Tahap kedua gerakan nasionalisme di Thailand disebabkan oleh rasa tidak puas hati

rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.

7. Semasa Phibul Songram menjadi Perdana Menteri, beliau meluluskan undang-undang

Untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina sekolah dan akhbar

Cina dibubarkan.

8. Penduduk pribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi.

9. Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha.

10. Pada tahun 1939,Phibul Songram telah menukar nama Negara Siam kepada Thailand yang

bermaksud Tanah Bebas.

11. Kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua, Thailand telah berjaya

mendapatkan semula wilayah-wilayah di IndoChina dan Tanah Melayu.